Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden J.H. van der Sloot Holding B.V.

Tot stand gekomen op 9 februari 2023.

Algemene Voorwaarden J.H. van der Sloot Holding B.V., gevestigd aan Javastraat 34, 2612AR, Delft, ingeschreven bij de KvK onder nummer 70151598.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 • Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.
 • J.H. van der Sloot Holding B.V.: J.H. van der Sloot Holding B.V., ingeschreven bij de KvK onder nummer 70151598.
 • Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die J.H. van der Sloot Holding B.V. voor of ten behoeve van de Opdrachtgever heeft verricht.
 • Honorarium: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Opdrachtgever is overeengekomen.
 • Opdracht: De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.
 • Opdrachtgever: Degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.
 • Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen J.H. van der Sloot Holding B.V. en de Opdrachtgever.

Artikel 1 Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere Overeenkomst gesloten tussen J.H. van der Sloot Holding B.V. en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met J.H. van der Sloot Holding B.V., voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden J.H. van der Sloot Holding B.V. en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met J.H. van der Sloot Holding B.V. zijn overeengekomen.

Indien J.H. van der Sloot Holding B.V. niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat J.H. van der Sloot Holding B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Aanbiedingen en/of offertes

Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

Alle aanbiedingen en/of offertes van J.H. van der Sloot Holding B.V. zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding en/of offerte wanneer deze termijn is verlopen..

J.H. van der Sloot Holding B.V. kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is J.H. van der Sloot Holding B.V. daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij J.H. van der Sloot Holding B.V. anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht J.H. van der Sloot Holding B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Opdrachtgever van het aanbod van J.H. van der Sloot Holding B.V.

Artikel 4 Duur overeenkomst

De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd danwel onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 5 Beëindiging overeenkomst

J.H. van der Sloot Holding B.V. en de Opdrachtgever kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de overeenkomst beëindigen.

Zowel J.H. van der Sloot Holding B.V. als de Opdrachtgever kunnen de overeenkomst te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, opzeggen.

Artikel 6 Verlenging overeenkomst

De Opdrachtgever kan de Overeenkomst te allen tijde verlengen, tenzij betaling plaats heeft gevonden middels automatische incasso, met inachtneming de aanvang van de nieuwe termijn.

Bij automatische incasso wordt de termijn stilzwijgend verlengd.

Na het verstrijken van de Overeenkomst van bepaalde tijd, wordt deze automatisch omgezet naar een Overeenkomst voor onbepaalde tijd (gratis).

Restitutie vindt niet plaats indien de Opdrachtgever de Overeenkomst tussentijds wil opzeggen.

Artikel 7 Wijziging overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt J.H. van der Sloot Holding B.V. de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. J.H. van der Sloot Holding B.V. zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal J.H. van der Sloot Holding B.V. de Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

Indien een vast Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal J.H. van der Sloot Holding B.V. daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal J.H. van der Sloot Holding B.V. proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

J.H. van der Sloot Holding B.V. zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan J.H. van der Sloot Holding B.V. kunnen worden toegerekend.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en J.H. van der Sloot Holding B.V. zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 8 Uitvoering overeenkomst

J.H. van der Sloot Holding B.V. zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

J.H. van der Sloot Holding B.V. heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

J.H. van der Sloot Holding B.V. heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft J.H. van der Sloot Holding B.V. het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Opdrachtgever niet wordt betaald, is J.H. van der Sloot Holding B.V. niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft J.H. van der Sloot Holding B.V. het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan J.H. van der Sloot Holding B.V.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft J.H. van der Sloot Holding B.V. het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

De toepassing van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 9 Advertenties

De Opdrachtgever heeft na registratie van het premium account het recht om op de Website advertenties te plaatsen. Voor het plaatsen van advertenties brengt J.H. van der Sloot Holding B.V. vaste kosten in rekening.

Met het gratis account wordt de Opdrachtgever beperkt in haar opties. Het plaatsen van advertenties zit dan niet inbegrepen in het pakket. De opdrachtgever is genoodzaakt over te gaan tot het premium account indien men advertenties wil plaatsen.

J.H. van der Sloot Holding B.V. kan op verzoek van de Opdrachtgever een advertentie extra laten opvallen. J.H. van der Sloot Holding B.V. brengt hiervoor exta kosten in rekening.

J.H. van der Sloot Holding B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud en informatie van de advertenties. De advertenties zijn afkomstig van de Opdrachtgevers. Opdrachtgevers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van de inhoud en informatie van hun advertenties.

De Opdrachtgever garandeert dat de door hem verstrekte informatie en de inhoud van de advertentie juist, volledig en niet onrechtmatig is. De Opdrachtgever garandeert daarnaast dat de door hem verstrekte informatie en de inhoud van de advertentie niet:

 • in strijd is met de wetgeving;
 • een pornografisch, erotisch karakter heeft of naar een locatie verwijst met een pornografische inhoud;
 • een gewelddadig karakter heeft of verwijst naar een locatie met een gewelddadige inhoud;
 • discrimineert naar ras, geslacht, politieke gezindheid, godsdienst of levensovertuiging;
 • illegale activiteiten aanspoort, bevordert of aanprijst.

J.H. van der Sloot Holding B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat J.H. van der Sloot Holding B.V. is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor J.H. van der Sloot Holding B.V. kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 10 Account

Om gebruik te kunnen maken van het plaatsen van advertenties op de website op J.H. van der Sloot Holding B.V. dient de Opdrachtgever een account aan te maken. Indien het account wordt aangemaakt voor minimaal een half jaar of een jaar dan worden hiervoor kosten in rekening gebracht. Het gratis account wordt hierin beperkt.

De Opdrachtgever dient hierbij zijn persoonlijke gegevens in te vullen. Onder deze gegevens vallen bijvoorbeeld NAW-gegevens, specialisaties van de antiekwinkel, een telefoonnummer, een korte omschrijving van het bedrijf, een e-mailadres, openingstijden, social mediaaccounts, foto's en acties.

De Opdrachtgever beheert zijn account en dient deze naar waarheid en zelf in te richten, ook qua actualisatie.

Het is Opdrachter niet toegestaan om foto's of afbeeldingen te plaatsen die geen eigendom zijn.

Het is niet toegestaan om de inloggegevens aan derden te verstrekken en/of om de inloggegevens van derde te gebruiken.

J.H. van der Sloot Holding B.V. is nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en/of informatie die op de profielpagina van de Opdrachtgever of door een bezoeker middels een beoordeling is geplaatst.

Artikel 11 Honorarium

Het Honorarium en/of tarieven zijn in euro's uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

Indien niet uitdrukkelijk een Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal het Honorarium worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van J.H. van der Sloot Holding B.V.

Van alle bijkomende kosten zal J.H. van der Sloot Holding B.V. tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Opdrachtgever kunnen worden berekend.

Artikel 12 Wijziging honorarium

Indien J.H. van der Sloot Holding B.V. bij het sluiten van de Overeenkomst een vast Honorarium en/of tarief overeenkomt, dan is J.H. van der Sloot Holding B.V. gerechtigd tot verhoging van dit Honorarium of tarief, ook wanneer het Honorarium of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

De verhoging van het Honorarium of het tarief kan plaatsvinden na het sluiten van de Overeenkomst.

Indien J.H. van der Sloot Holding B.V. het voornemen heeft het Honorarium en/of het tarief te wijzigen, stelt zij de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

J.H. van der Sloot Holding B.V. zal de Opdrachtgever in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium of het tarief minimaal één maand voor de prijswijziging in kennis stellen. De prijswijziging gaat in op het moment dat de Opdrachtgever besluit het account te verlengen of als het account stilzwijgend wordt verlengd. J.H. van der Sloot Holding B.V. zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Indien de verhoging van het Honorarium of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Opdrachtgever de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

 • de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op J.H. van der Sloot Holding B.V. rustende verplichting ingevolge de wet;
 • de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
 • J.H. van der Sloot Holding B.V. alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
 • bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

De Opdrachtgever heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

J.H. van der Sloot Holding B.V. zal de Opdrachtgever in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium of het tarief in kennis stellen. J.H. van der Sloot Holding B.V. zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Artikel 13 Uitvoeringstermijnen

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door J.H. van der Sloot Holding B.V. opgegeven termijn. De termijn loopt wanneer de Opdrachtgever een ontvangstbevestiging heeft ontvangen van J.H. van der Sloot Holding B.V. per mail, tenzij anders overeengekomen.

Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Indien J.H. van der Sloot Holding B.V. gegevens of instructies nodig heeft van de Opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Opdrachtgever deze aan J.H. van der Sloot Holding B.V. heeft verstrekt.

Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever J.H. van der Sloot Holding B.V. schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij J.H. van der Sloot Holding B.V. alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat J.H. van der Sloot Holding B.V. zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat J.H. van der Sloot Holding B.V. binnen deze termijn niet over tot uitvoering, dan heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 14 Betaling

Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door J.H. van der Sloot Holding B.V. aangewezen bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen. Overmaking geschiedt middels payment provider.

Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden.

Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door J.H. van der Sloot Holding B.V. aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

De Opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

J.H. van der Sloot Holding B.V. is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Opdrachtgever te factureren.

J.H. van der Sloot Holding B.V. en de Opdrachtgever kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Na het verstrijken van veertien dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van J.H. van der Sloot Holding B.V. en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens J.H. van der Sloot Holding B.V. onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 15 Incassokosten

Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.In ieder geval is de Opdrachtgever incassokosten verschuldigd.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft J.H. van der Sloot Holding B.V. in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 16 Opschorting

Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft J.H. van der Sloot Holding B.V. het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Voorts is J.H. van der Sloot Holding B.V. bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

 • na het sluiten van de Overeenkomst J.H. van der Sloot Holding B.V. omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van J.H. van der Sloot Holding B.V. kan worden gevergd.

J.H. van der Sloot Holding B.V. behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 17 Ontbinding

Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is J.H. van der Sloot Holding B.V. bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Voorts is J.H. van der Sloot Holding B.V. bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

 • na het sluiten van de Overeenkomst J.H. van der Sloot Holding B.V. omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van J.H. van der Sloot Holding B.V. kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van J.H. van der Sloot Holding B.V. kan worden gevergd;
 • de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
 • de Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;
 • de Opdrachtgever komt te overlijden.

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van J.H. van der Sloot Holding B.V. op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Indien J.H. van der Sloot Holding B.V. de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is J.H. van der Sloot Holding B.V. niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de door J.H. van der Sloot Holding B.V. geleden schade.

Artikel 18 Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan J.H. van der Sloot Holding B.V. of de Opdrachtgever worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop J.H. van der Sloot Holding B.V. geen invloed kan uitoefenen en waardoor J.H. van der Sloot Holding B.V. niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, alsmede elke omstandigheid, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door J.H. van der Sloot Holding B.V. in redelijkheid niet van de Opdrachtgever mag worden verlangd.

J.H. van der Sloot Holding B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat J.H. van der Sloot Holding B.V. zijn verbintenis had moeten nakomen.

In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

Zowel J.H. van der Sloot Holding B.V. als de Opdrachtgever kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt J.H. van der Sloot Holding B.V. zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

Indien J.H. van der Sloot Holding B.V. ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is J.H. van der Sloot Holding B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 19 Garanties

J.H. van der Sloot Holding B.V. garandeert dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.

De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen en buiten Nederland.

Indien de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal J.H. van der Sloot Holding B.V., na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstelling.

Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, en voorrijkosten, voor rekening van de Opdrachtgever.

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Opdrachtgever of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat J.H. van der Sloot Holding B.V. in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar J.H. van der Sloot Holding B.V. geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

Artikel 20 Onderzoek en reclame

De Opdrachtgever is gehouden de Dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na uitvoering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van de verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 7 dagen na uitvoering van de Dienst schriftelijk aan J.H. van der Sloot Holding B.V. gemeld te worden.

Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 7 dagen na ontdekking ervan aan J.H. van der Sloot Holding B.V. gemeld te worden.

Voor de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument geldt altijd een termijn van twee maanden bij het ontdekken van zichtbare- en niet-zichtbare gebreken, zoals bedoeld in artikel 7:23 van het Burgerlijk Wetboek.

Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van de Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Opdrachtgever J.H. van der Sloot Holding B.V. binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van het gebrek.

Artikel 21 Aansprakelijkheid

J.H. van der Sloot Holding B.V. is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van J.H. van der Sloot Holding B.V. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:

 • materiële schade aan de eigendommen van de Opdrachtgever;
 • redelijke kosten, die Opdrachtgever heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;
 • redelijke kosten, die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;
 • redelijke kosten, die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 1, sub c van het Burgerlijk Wetboek.

J.H. van der Sloot Holding B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Opdrachtgever.

J.H. van der Sloot Holding B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat J.H. van der Sloot Holding B.V. is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor J.H. van der Sloot Holding B.V. kenbaar behoorde te zijn.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van J.H. van der Sloot Holding B.V. of zijn leidinggevende ondergeschikten.

J.H. van der Sloot Holding B.V. is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.

Indien J.H. van der Sloot Holding B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van J.H. van der Sloot Holding B.V. beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door J.H. van der Sloot Holding B.V. aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat J.H. van der Sloot Holding B.V. overeenkomstig de verzekering draagt.

De Opdrachtgever dient de schade waarvoor J.H. van der Sloot Holding B.V. aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien dagen na het ontstaan van de schade aan J.H. van der Sloot Holding B.V. te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens J.H. van der Sloot Holding B.V. vervalt binnen één jaar nadat de Opdrachtgever bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 22 Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart J.H. van der Sloot Holding B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.

Indien J.H. van der Sloot Holding B.V. uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden J.H. van der Sloot Holding B.V. zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van J.H. van der Sloot Holding B.V. en derden komen verder voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

In alle gevallen waarin een natuurlijk persoon dan wel een rechtspersoon niet zijnde een natuurlijke persoon, gebruik maakt van de diensten van J.H. van der Sloot Holding B.V. te meer op het gebied van reviews dan wel andere aanverwante services, vrijwaart deze persoon J.H. van der Sloot Holding B.V. van enige vorm van aansprakelijkheid dan wel opeisbare vorderingen. J.H. van der Sloot Holding B.V. 

J.H. van der Sloot Holding B.V. is in geen geval aansprakelijk voor enigerlei schade, zowel direct als indirect. 

Artikel 23 Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen jegens J.H. van der Sloot Holding B.V. en de door J.H. van der Sloot Holding B.V. (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Artikel 24 Intellectuele eigendom

J.H. van der Sloot Holding B.V. behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

J.H. van der Sloot Holding B.V. behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 25 Geheimhouding

Zowel J.H. van der Sloot Holding B.V. als de Opdrachtgever zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.

Artikel 26 Privacy en cookies

De gegevens en informatie die de Opdrachtgever aan J.H. van der Sloot Holding B.V. verstrekt, zal J.H. van der Sloot Holding B.V. zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

J.H. van der Sloot Holding B.V. handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. J.H. van der Sloot Holding B.V. zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden.

De Opdrachtgever heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.

Bij het bezoeken van de website kan J.H. van der Sloot Holding B.V. informatie van de Opdrachtgever over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

De informatie die J.H. van der Sloot Holding B.V. verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

J.H. van der Sloot Holding B.V. mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

J.H. van der Sloot Holding B.V. mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden.

Het is J.H. van der Sloot Holding B.V. niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

J.H. van der Sloot Holding B.V. zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.

De Opdrachtgever is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

De Opdrachtgever gaat akkoord dat J.H. van der Sloot Holding B.V. de Opdrachtgever voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Opdrachtgever dit kenbaar maken.

Artikel 27 Nieuwsbrief

De Opdrachtgever kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

De nieuwsbrief houdt de Opdrachtgever op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.

De Opdrachtgever ontvangt de nieuwsbrief per post en per mail.

De Opdrachtgever kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Opdrachtgever zal dan geen berichten meer ontvangen.

Artikel 28 Wijziging algemene voorwaarden

J.H. van der Sloot Holding B.V. heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.

J.H. van der Sloot Holding B.V. zal de Opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de Opdrachtgever op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 29 Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij J.H. van der Sloot Holding B.V. partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft.

Artikel 30 Vindplaats

Deze Algemene Voorwaarden zijn gepubliceerd op de website Antiekwinkel.nl en te bereiken via een link die in de footer op iedere pagina aanwezig is, of direct te benaderen via de URL https://www.antiekwinkel.nl/algemene-voorwaarden.